Za varnost gre!

Vključevanje mladih v prostovoljne reševalne službe za zagotavljanje varnosti na podeželju

Naziv projekta: Vključevanje mladih v prostovoljne reševalne službe za zagotavljanje varnosti na podeželju

Začetek projekta: 1. 4. 2023

Zaključek projekta: 31. 1. 2025

Vodilni partner: Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem

Projektni partnerji: Društvo potapljačev ''VIDRA'' Krško, Gasilska zveza Krško

Skupna vrednost projekta znaša 48.855,88 EUR, od tega je višina sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 34.787,14 EUR.

Projekt Za varnost gre! je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorno Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Opis projekta:

Posavje je na področju podnebnih sprememb in naravnih nesreč močno podvrženo visoki poplavni in požarni ogroženosti. Pri tovrstnih dogodkih se vsakokrat ob boku poklicnih, kaže pomembnost prostovoljnih reševalnih služb. Epidemija koronavirusa jim je onemogočila izvedbo izobraževanj in zagotavljanja aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa. Posledično se danes srečujejo s pomanjkanjem mladine med člani, s čimer je ogrožen njihov obstoj in posledično varnost lokalnega okolja in prebivalstva. 

Inovativen projekt Za varnost gre! se neposredno spopada z izzivi reaktivacije mladine na podeželju z zagotovitvijo inovativnega in varnega okolja za aktivno preživljanje prostega časa. Vlagatelj bo v času trajanja projekta sodobno opremil prostore gasilskega doma v Leskovcu pri Krškem. Z zagotovitvijo sodobne računalniške opreme bodo prostori in samo društvo postali privlačnejši za mladino. Vzpostavljen bo nov produkt–aplikacija za izobraževanje mladine preko kviza mladine, ki se na nacionalni ravni še vedno izvaja v klasični, papirnati obliki. Produkt omogoča prenosljivost izven področja LAS in s posodobitvami omogoča nenehno aktualizacijo izobraževalnih vsebin. S tem bo zagotovljeno, da bodo prostovoljne reševalne službe v koraku s časom. Vzpostavljeno inovativno partnerstvo, ki vključuje mikro društvi in makro organizacijo, tj. zveza društev zagotavlja visoko stopnjo varnosti in podpornega okolja. 

Projekt se bo izvajal v dveh fazah; v prvi fazi bo opremljen gasilski dom z namenom zagotavljanja prostorov za izvedbo izobraževalnih aktivnosti. Sočasno bo Partner 1 investiral v atraktivno potapljaško opremo, ki bo predstavljena na izobraževalnih aktivnostih. Partner 2 bo pripravil vsebine za izpopolnjevanje mentorjev mladine. Zagotovljeno bo interdisciplinarno izobraževanje, saj bodo partnerji v aktivnostih aktivno sodelovali. Pomemben del predstavlja izvedba delavnic v izobraževalnih ustanovah v obeh fazah, s čimer se bo strokovno delo, s pomočko promocijskega materiala za najmaljše preneslo v šole, z namenom neposrednega dela z mladino in drugimi ranljivimi skupinami. 

Druga faza bo namenjena dokončnem opremljanju gasilskega doma, promociji in izvajanju različnih izobraževanj za splošno javnost. Ključen rezultat bo izdelana in lansirana aplikacija s pilotno izvedbo tekmovanja mladine, pri kateri bo strokovne vsebine nudil Partner 2. Na vse aktivnosti bo vabljena splošna javnost celotnega območja LAS. 

Vzpostavljeno partnerstvo je inovativno in oblikuje celoto: dve prostovoljni društvi bosta neposredno delali z mladino in posredno tudi s starejšimi, ženskami, starši, učitelji, Gasilska zveza Krško pa bo zagotavljala strokovno podporo in kanal za doseganje nacionalnega nivoja. 

Pričakovano je izboljšano zdravje ljudi-kvalitetno preživljanje prostega časa, socialna reaktivacija, pozitiven vpliv na okolico-sodobno opremljen gasilski dom, ki je primarno namenjen lokalnemu prebivastvu. Pozitiven učinek bo hkrati dosežen tudi na posameznikih, z razvojem osebnih vrednot, razumevanja in socialnega čuta skozi prostovoljstvo. 

Cilj projekta je okrepiti zavest o pomembnosti prostovoljnih reševalnih služb v regiji ter pridobivanje novih članov za zagotavljanje kontinuiranega delovanja tovrstnih služb in ohranjanja varnosti lokalnega okolja.

Cilji projekta:

1. Ohranitev delovnega mesta pri partnerju Gasilska zveza Krško z namenom zagotavljanja kontinuirane podpore včlanjenim prostovoljnim gasilskim društvom in prispevka strokovnih vsebin (območje občine Krško in občine Kostanjevica na Krki). Cilj prispeva k cilju SLR 1.1: Ustvariti zaposlitvene priložnosti in kakovostna delovna mesta.

2. Zagotavljanje varnega okolja za aktivno preživljanje prostega časa mladih s sodobnim opremljanjem prostorov gasilskega doma Leskovec pri Krškem. Cilj prispeva k cilju SLR 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja, cilju SLR 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev.

3. Dvig ozaveščenosti prebivalstva o prvi pomoči in požarni varnosti z izvedbo brezplačnega izobraževanja in delavnic. Cilj prispeva k cilju SLR 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela. 

4. Dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu delovanja in možnostih vključevanja v prostovoljne reševalne službe. Cilj prispeva k cilju SLR 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela, cilju SLR 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev. 

5. Zgodnje ozaveščanje pomembnosti in pomena delovanja prostovoljnih reševalnih služb z izvedbo delavnic v predšolskih in osnovnošolskih ustanovah. Cilj prispeva k cilju SLR 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela, cilju SLR 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev. 

6. Vključevanje mladih v prostovoljne reševalne službe z zagotavljanjem brezplačnega članstva za mladino do 18. leta. Cilj prispeva k cilju SLR 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev. 

7. Nov produkt za izvajanje učnih postopkov mladine z vzpostavitvijo aplikacije s strokovnimi vsebinami za kviz mladine. Cilj prispeva k cilju SLR 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja.

8. Posodobitev procesov delovanja prostovoljnih reševalnih služb z vpeljavo računalniške opreme. Cilj prispeva k cilju SLR 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja.

9. Zagotavljanje atraktivnega učenja strokovnih vsebin za mladino z nakupom sodobne potapljaške opreme. Cilj prispeva k cilju SLR 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja.

10. Usposabljanje strokovnega kadra prostovoljnih reševalnih služb z izvedbo izobraževanj za kompresorista in usposabljanja mentorjev mladine. Cilj prispeva k cilju SLR 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo, cilju SLR 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev. 

11. Vzpostavljeno partnerstvo z namenom dolgoročnega sodelovanja pri učenju in izvajanju nalog prostovoljnih reševalnih služb. Cilj prispeva k cilju SLR 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo.

Učinki projekta: 

 • Vzpostavitev varnega okolja za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
 • modernizacija učnih postopkov (digitalizacija, sodobna oprema),
 • razvoj vrednot posameznikov,
 • dolgoročno povezovanje, zagotovitev dolgoročnega obstoja in prepoznavnost pomembnosti obstoja prostovoljnih reševalnih služb.

Rezultati projekta: 

 • opremljen gasilski dom (1),
 • delavnica v predšolskih in osnovnošolskih ustanovah (8),
 • delavnica požarne preventive in prve pomoči (2),
 • izvedba dneva odprtih vrat (2),
 • izvedba delavnice potapljanja (1),
 • izvedba delavnice kompresorista (1),
 • strokovno izpopolnjeni kader prostovoljnih reševalnih služb (10),
 • usposobljeni mentorji mladine (4),
 • novi člani prostovoljnih reševalnih služb (20),
 • vzpostavljeno partnerstvo prostovoljnih reševalnih služb (1),
 • aplikacija za izvedbo kviza mladine (1),
 • število vključenih mladih v aktivnosti (200),
 • število vključene splošne javnosti v aktivnosti (200),
 • ohranjeno delovno mesto (1),
 • število promocijskih objav (10).

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/

Za varnost gre!

Vključevanje mladih v prostovoljne reševalne službe za zagotavljanje varnosti na podeželju

Kontaktirajte nas

DP VIDRA Krško

Modri

Cert ID: 0018/00018

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
DRUŠTVO POTAPLJAČEV “VIDRA” KRŠKO
Matična številka: 5290783000